سه شنبه ١٨ بهمن ١٤٠١
 

اهداف و وظایف مرکز تحقیقات سل بالینی و اپیدمیولوژی

 

الف - هدف :

گسترش آموزش و پژوهش و تحقيقات كاربردی به منظور ارتقاء سطح علمي و كنترل بالينی بيماری سل در سطح کشور ، دستیابی به آخرین یافته ها و

نوآوریها و هماهنگی و همکاری منطقه ای و بین المللی در زمینه های مزبور همچنین ارائه روشهای تکنولوژی پیشرفته در بکارگیری و استفاده از آن در امر

تحقیقات کاربردی .

 

ب - وظايف اساسي مركز:

 

- انجام تحقيقات و تجسسات علمی و پژوهشی "بنيادی " در زمينه شناخت، کنترل و درمان سل و تظاهرات آن از جنبه های بالينی ،  فيزيوپاتولوژی و . . . به

منظور ارتقاء سطح بهداشت و سلامت جامعه.

 

- انجام تحقيقات " بالينی" در ارتباط با بيماری سل.

 

- اجرای تحقيقات " كاربردی" در نظام عرضه خدمات درمانی ( شبكه های بهداشتی ، درمانی كشور ) در ارتباط با بيماری سل .

 

- آموزش " كلاسيك" دانشجويان و فارغ التحصيلان در دوره های مختلف كارورزی ‌، دستيار تخصصی ، دستيار فوق تخصصی و ساير دانشجويان اعزامي از دانشگاه

های علوم پزشكی

 

- تهيه و تنظيم و اجراي برنامه های " باز آموزشی" پزشكان در دوره های مختلف عمومی و تخصصی در زمينه جنبه های بالينی بيماری سل بر اساس ضوابط و

برنامه های مدون وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكی .

 

- آموزش " فنی" جهت تربيت نيروی انسانی در راستای اجرای طرح ها و برنامه های كشوری و همكاری در تدوين برنامه های آموزشی و متون درسی بهورزان و

كاردانهای مبارزه با بيماری ها در ارتباط با بيماری سل، همچنين آموزش منطقهای و بين المللی به پرسنل اعزامی از سازمان بهداشت جهانی (WHO) .

 

- تعميم و اشاعه تحقيقات كاربردی در زمينه بيماری سل وآنچه در بالين جهت پيشگيری، کنترل و درمان اين بيماري از طريق برگزاری " كارگاههای آموزشی " 

روش و متدولوژی نحوه اجرای طرح ها در سطح كشورهایمنطقه با استفاده از الگوهای استاندارد (WHO) و اولويت های تعيين شده و انتشار مجلات و كتب علمی

و پژوهشی .

 

-  انجام تحقيقات " منطقه ای " از طريق اجرای پروژه های پژوهشی قابل اجرا در كشور های منطقه .

 

-  مشاركت در اجرای طرح های تحقيقاتی بين المللي ارائه شده توسط ارگانها و مراكز تحقيقاتی جهان نظير WHO‌ و اتحاديه بين المللی مبارزه با سل و

بيماريهای ريوی (IUATLD) و . . . و انجام امور مشاوره علمی و تحقيقاتی در اين خصوص .

 

-  ايجاد تسهيلات لازم در جهت مبادله اطلاعات و نتايج تحقيقات و تبادل نظر بين دانشمندان و محققان و مبادله اساتيد ،‌پژوهشگران و دانشجويان ساير كشورها

به منظور كسب و توسعه علوم و تكنولوژی پزشكی و آخرين يافته های علمی از طريق واگذاری بورس و استفاده از مسافرت های علمی و فرصت های مطالعاتی

با هماهنگی مراجع ذيربط و بر اساس ضوابط و قوانين حاكم .

 

-  تشويق و ترغيب دانشمندان و متخصصان و پژوهشگران بيماری سل بر خلق آثار علمی از طريق حمايت مادی و معنوی آنان .

 

-  برگزاری سمينارها ، كنفرانس ها ، كنگره ها و سمپوزيوم ها در زمينه جديدترين يافته های علوم پزشكی در زمينه مذكور.

 

 

 

Copyright © 2013 CTERC.SBMU.AC.IR Allright Reserved   Powered By NRITLD IT Department