شنبه ١٩ آذر ١٤٠١
 

 

دکتر پیام طبرسی

رئیس مرکز تحقیقات سل بالینی و اپیدمیولوژی

Google Scholar
Scopus Author ID:  22954831100
ORCID ID:   0000-0002-8932-5420

 

 

کارشناس مرکز تحقیقات سل بالینی و اپیدمیولوژی

 

 

دکتر پروانه بقایی شیوا

PHD و اپیدمیولوژی

Google Scholar
Scopus Author ID:  23979347000
ORCID ID:   0000-0002-6361-315X

دکتر مجید مرجانی

متخصص عفونی

Google Scholar
Scopus Author ID : 26321808900
ORCID ID :
0000-0003-1466-8645

دکتر اسماعیل مرتاض

رئیس بخش اپیدمیولوژی

Google Scholar
Scopus Author ID:  8511407700
ORCID ID:   0000-0003-0250-087X

دکتر افشین منیری

متخصص عفونی

Google Scholar
Scopus Author ID: 55838960300
ORCID ID:   0000-0001-7237-8940

 

Copyright © 2013 CTERC.SBMU.AC.IR Allright Reserved   Powered By NRITLD IT Department