شنبه ١٩ آذر ١٤٠١
 

استراتژی مرکز تحقیقات سل بالینی واپیدمیولوژی

 

  • ارتقاء نقش مرکز در تدوين سياستها و استراتژيهای ملی در زمينه سل بالينی
  • تقويت نقش مرکز به عنوان قطب سل بالينی در کشور
  • توسعه كمی و كيفی تحقيقات و فناوری در زمينه سل بالينی
  • نهادينه كردن بكاريگری نتايج تحقيقات در ارائه خدمات بالينی Evidence Based Clinical  Services
  • حمايت ازپژوهشگران ممتاز
  • جلب حمايت همه جانبه (Advocacy) موسسات و نهادهای خيريه و غير دولتی  ملی وجهانی
  • ايفای نقش محوريت علمی در كنترل بيماريهای سل در سطح ملی و منطقه ای
  • استمرار و تقویت ارتباطات بين المللی و كسب اعتبار ()Accreditation  از موسسات معتبر جهانی
  • تبیین ساختار مناسب و کارآمد تعاملی پژوهشگاه تحت سیستم دانشگاه
  • ارتقاء سطح مشارکت با بخش خصوصی در عرصه های ارائه خدمات

 

Copyright © 2013 CTERC.SBMU.AC.IR Allright Reserved   Powered By NRITLD IT Department