سه شنبه ١٨ بهمن ١٤٠١
 

Dr. Payam Tabarsi
دکتر پیام طبرسی رئیس مرکز تحقیقات سل بالینی و اپیدمیولوژی

Google Scholar
Scopus Author ID 22954831100
ORCID ID  0000-0002-8932-5420
 
Dr. Majid Marjani
دکتر مجید مرجانی متخصص عفونی عضو هئیت موسس

Google Scholar
Scopus Author ID 26321808900
ORCID ID 
0000-0003-1466-8645


 
Dr. Mitra Safa
دکتر میترا صفا متخصص اعصاب و روان(روانپزشک) عضو هئیت موسس

Google Scholar
Scopus Author ID
48663064100


ORCID ID 
0000-0003-3923-7833


 
Dr. Esmaeil Mortaz
دکتر اسماعیل مرتاض دکتری ایمونولوژی عضو هئیت موسس

Google Scholar
Scopus Author ID
8511407700


ORCID ID 
0000-0003-0250-087X


 
Copyright © 2013 CTERC.SBMU.AC.IR Allright Reserved   Powered By NRITLD IT Department