شنبه ١٩ آذر ١٤٠١
 

ارزیابی بالینی آنتی ژن ادراری لیپوارابینومانان برای تشخیص سل در بیماران مبتلا به ایدز

مجریان طرح: دکتر پیام طبرسی،دکتر اسماعیل مرتاض

همكاران  طرح: دکتر افشین منیری، دکتر مجید مرجانی ،خانم هاله عبدلی،خانم راضیه توتونچیان، دکتر آرش آقازاده 

ارزیابی و مقایسه تحریفات شناختی در بیماران مبتلا به سل با افراد سالم

مجریان طرح: دکتر میترا صفا

همكاران  طرح: دکتر میترا صفا، دکتر پیام طبرسی، خانم فاطمه قاسم بروجردی    

اثربخشی رواندرمانی با رویکرد REBT برکاهش تحریفات شناختی بیماران مبتلا به سل بستری در بیمارستان دكتر مسیح دانشوری

مجریان طرح: دکتر میترا صفا

همكاران  طرح: دکتر پیام طبرسی، خانم فاطمه قاسم بروجردی، خانم زهرا رحیمی     

بررسی الگوی مصرف منابع و برآورد هزینه درمان بیماران مبتلا به سل در شهرستان آزادشهر؛ 93-1392

مجریان طرح: وحید بای دکتر احسان زارعی دکتر پیام طبرسی

Copyright © 2013 CTERC.SBMU.AC.IR Allright Reserved   Powered By NRITLD IT Department