سه شنبه ١٨ بهمن ١٤٠١
 

بررسی ارتباط زمان منفی شدن اسمیر و كشت خلط بیماران مسلول ریوی مقاوم به ایزونیازید و ریفامپین با نتیجه درمان

مجریان طرح: دكتر مجید مرجانی -دكتر پروانه بقائی شیوا-دکتر افشین منیری

همكاران  طرح: دكتر پیام طبرسی-دکتر محمد رضا حاج سیدجوادی                             

بررسی خصوصیات بالینی، عوارض داروئی و نتایج درمان در بیماران مسلول با نارسائی مزمن كلیوی بستری در بیمارستان مسیح دانشوری در طی سالهای 90-1383

مجریان طرح:دكتر پروانه بقائی شیوا- دكتر مجید مرجانی

همکاران طرح:دكتر پیام طبرسی- دكتر فرین رشید  فرخی- دكتر افشین منیری- فرزانه احمدی

بررسی كارائی اسمیر خلط بعد از برونكوسكوپی در تشخیص سل ریوی در بالغین با اسمیر منفی خلط

مجریان طرح:دكتر مجید ملك محمد -دكتر مجید مرجانی-خانم زهرا صدر

همکاران طرح: دكتر پیام طبرسی-دكتر محمدرضا مسجدی -دكتر پروانه بقائی-دكتر داود منصوری

بررسی زمان منفی شدن اسمیر و كشت خلط بیماران مسلول ریوی مقاوم به ایزونیازید و ریفامپین و عوامل مؤثر بر آن

مجریان طرح:دكتر پروانه بقائی شیوا- دكتر مجید مرجانی

همکاران طرح: دكتر پیام طبرسی-دكتر پریسا فرنیا

بررسی هم خوانی نتایج آزمونهای کوانتی فرون سل، آزمون پوستی سل و ارزیابی بالینی سل مخفی در بیماران تحت همودیالیز مزمن

مجریان طرح:دکتر امیر احمد نصیری، دکتر مهدی یداله زاده

همکاران طرح: دكتر فرین رشید فرخی،دکتر منیرالسادات حاکمی، دکتر حسن ارگانی، دکتر پیام طبرسی،دکتر نوید قرنقلی

بررسی کارآیی فرم اختصاصی جهت اخذ رضایت قبل از انجام برونكوسكوپی در ارتقاء حقوق بیماران در مقایسه با فرم‌های معمول كسب رضایت

مجریان طرح:دکتر پروانه بقایی شیوا، دکتر مجید مرجانی

همکاران طرح:خانم شادی خبیری، دکتر پیام طبرسی، دکتر محمد رضا حاج سید جوادی

بررسی خصوصیات بالینی، عوارض داروئی و نتایج درمان در بیماران مسلول با نارسائی مزمن كلیوی بستری در بیمارستان مسیح دانشوری در طی سالهای 90-1383

مجریان طرح:دکتر پروانه بقایی شیوا، دکتر مجید مرجانی

همکاران طرح:دكتر پیام طبرسی-دكتر فرین رشید  فرخی-دكتر افشین منیری-فرزانه احمدی

Copyright © 2013 CTERC.SBMU.AC.IR Allright Reserved   Powered By NRITLD IT Department