سه شنبه ١٨ بهمن ١٤٠١
 

بررسی زمان منفی شدن اسمیر و كشت خلط بیماران مسلول ریوی مقاوم به ایزونیازید و ریفامپین و عوامل مؤثر بر آن

مجریان طرح: دكتر پروانه بقائی شیوا- دكتر مجید مرجانی

همكاران  طرح: دكتر پیام طبرسی- دكتر پریسا فرنیا

شیوع افزایش فشار خون شریان ریوی در مبتلایان به سل در بیمارستان مسیح دانشوری از 1385 تا 1389 و بررسی تاثیر آن بر پروگنوز بیماران

مجریان طرح: دكتر پروانه بقائی-دكتر مجید مرجانی- دكتر مجید ملك محمد

همکاران طرح: دكتر پیام طبرسی-دكتر فرهنگ شریف كاشانی-دكتر محمدرضا مسجدی

Copyright © 2013 CTERC.SBMU.AC.IR Allright Reserved   Powered By NRITLD IT Department